STATUT

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Polska Izba Spawalnicza zrzesza polskie podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, eksploatacyjną, handlową, projektową, usługową, badawczą i edukacyjną w zakresie spawalnictwa lub stosujące technologie spawalnicze w procesie wytwarzania.

§ 2

1. Polska Izba Spawalnicza, zwana dalej "Izbą", zrzesza swoich członków na zasadzie dobrowolności, partnerstwa i wzajemnego poszanowania interesów.

2. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych /Dz. U. Nr 35, poz.195 z późniejszymi zmianami/ i niniejszego statutu.

§ 3

1. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Izba może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Izba ma prawo używania znaku graficznego i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Cele i formy działania Izby

§ 5

Celem Izby jest w szczególności:
1/ reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby,
2/ udzielanie członkom Izby wszechstronnej pomocy w prowadzeniu i organizowaniu działalności gospodarczej i finansowej,
3/ tworzenie warunków i pomoc w organizowaniu rynków zbytu oraz pomoc w przygotowywaniu i wdrażaniu norm, standardów międzynarodowych nowych procesów wytwórczych i kontroli wyrobów,
4/ pomoc w nawiązywaniu więzi kooperacyjnych miedzy członkami Izby, a także krajowymi i zagranicznymi partnerami gospodarczymi,
5/ tworzenie warunków do normowania stosunków między pracownikiem i pracodawcą.

§ 6

Swoje cele Izba realizuje między innymi przez:
1/ współpracę z organami władzy państwowej, administracyjnej i organami samorządu terytorialnego,
2/ doradztwo i pomoc prawno-ekonomiczną,
3/ prowadzenie szkoleń, instruktaży, informacji, konsultacji na rzecz członków Izby,
4/ działalność gospodarczą w zakresie:
a/ działalności organizacji komercyjnych i pracodawców,
b/ działalności wydawniczej,
c/ produkcji obrabiarek i narzędzi mechanicznych,
d/ wykonywania instalacji budowlanych,
e/ sprzedaży hurtowej pozostałych maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia,
f/ handlu detalicznego poza siecią sklepową,
g/ informatyki,
h/ nauki,
i/ pozostałych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
j/ pozaszkolnej formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanej.
5/ organizowanie zespołów doradczych, komisji, komitetów, zespołów ekspertów i innych zespołów kolegialnych.

III. Członkowie Izby; ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkami Izby mogą być wszelkie podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie określonym w § 1 statutu, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe.

§ 8

Członkostwo Izby nabywa się z chwilą podjęcia uchwały przez Zarząd Izby na swoim posiedzeniu, po złożeniu przez zainteresowanego deklaracji członkowskiej zaopatrzonej podpisami dwóch członków wprowadzających oraz wpłaceniu opłaty wpisowej.

§ 9

1. Członkowie - założyciele Izby nabywają jej członkostwo z chwilą wpisania Izby do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Członkostwo Izby zachowują podmioty prawne powstałe w wyniku przekształceń własnościowych podmiotów gospodarczych - założycieli Izby.

§ 10

Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi działają w Izbie przez swych przedstawicieli lub pełnomocników.

§ 11

Do podstawowych obowiązków członków Izby należy:
1/ postępowanie zgodnie z postanowieniami statutu, uchwał i postanowień władz Izby,
2/ przestrzeganie etyki zawodowej i dobrych obyczajów,
3/ regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Izbie.

§ 12

Do uprawnień członków Izby należy:
1/ czynne i bierne prawo wyborcze do władz Izby,
2/ uczestnictwo w pracach zespołów roboczych, komisjach, komitetach, zespołach ekspertów i innych zespołach kolegialnych organizowanych przez Izbę,
3/ korzystanie z pomocy Izby przewidzianej w statucie,
4/ korzystanie z doradztwa Izby w sprawach wynikających z działalności gospodarczej i finansowej członków Izby, w szczególności z doradztwa prawnego, ekonomicznego i organizacyjnego,
5/ korzystanie z urządzeń i świadczeń Izby.

§ 13

1. Izba nie posiada uprawnień władczych.
2. Działalność Izby nie może naruszać samodzielności jej członków, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§ 14

Członkostwo w Izbie wygasa na skutek wystąpienia dobrowolnego, skreślenia z listy członków Izby, lub wykluczenia.

§ 15

Wystąpienie z Izby następuje w wyniku dobrowolnie złożonego oświadczenia woli o wystąpieniu i uregulowaniu zobowiązań wobec Izby, w tym zaległych składek członkowskich.

§ 16

1. Skreślenie z listy członków Izby następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby, podjętej w wyniku stwierdzenia:
1/ niepłacenia składek członkowskich przez okres roku, po uprzednim wezwaniu do ich uregulowania,
2/ utraty osobowości prawnej przez członka Izby - osobę prawną,
3/ naruszenie statutowych zasad przy podejmowaniu uchwały o przyjęciu w poczet członków Izby.

2. Skreślenie z listy członków nie zwalnia z uregulowania zobowiązań wobec Izby.

§ 17

Wykluczenie członka z Izby może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby, w przypadku rażącego naruszania postanowień statutu i uchwał władz Izby przez członka Izby.

§ 18

Wygaśnięcie członkostwa następuje również w przypadku śmierci osoby fizycznej - członka Izby.

IV. Władze Izby

§ 19

Władzami naczelnymi Izby są:
1/ Walne Zgromadzenie Członków Izby
2/ Zarząd i Prezydium Zarządu
3/ Komisja Rewizyjna

§ 20

Kadencja władz Izby trwa trzy lata.

§ 21

1. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka władz, na jego miejsce wchodzi osoba, która podczas wyborów do tych władz otrzymała kolejno najwięcej głosów.
2. Liczba osób uzupełniających władze Izby nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego tych władz.

§ 22

Uchwały władz Izby zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz w pierwszym terminie i zwykłą większością, bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie, z zastrzeżeniem § 38.
W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

V. Walne Zgromadzenie Członków Izby

§ 23

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest jej najwyższą władzą,
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Izby co roku.

§ 24

Udział w Walnym Zgromadzeniu Członków biorą wszyscy członkowie Izby. Członków Izby będących osobami prawnymi reprezentują ich przedstawiciele lub pełnomocnicy z pełnym prawem wyborczym.

§ 25

Walne Zgromadzenie Członków Izby:
1/ określa podstawowe kierunki działalności Izby,
2/ rozpatruje sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3/ udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4/ wybiera w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, naczelne władze Izby:
a/ Prezesa,
b/ 7÷15 członków Zarządu
c/ 3÷5 członków Komisji Rewizyjnej
5/ uchwala statut Izby i jego zmiany,
6/ uchwala regulamin obrad Walnego Zgromadzenia,
7/ podejmuje uchwały i postanowienia będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
8/ podejmuje uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji Izby, oraz uchwałę o przeznaczeniu majątku Izby,
9/ podejmuje uchwałę o przystąpieniu bądź wystąpieniu Izby z Krajowej Izby Gospodarczej,
10/ podejmuje uchwały o utracie członkostwa Izby,
11/ podejmuje uchwały o wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz innych świadczeń,
12/ zatwierdza budżet Izby.

§ 26

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków Izby.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Izby najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie.

§ 27

Zasady i tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz tok obrad określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

VI. Zarząd i Prezydium Zarządu, Komisja Rewizyjna

§ 28

Zarząd, na swoim pierwszym po wyborach posiedzeniu, wybiera na wniosek Prezesa, ze swego grona 1÷3 wiceprezesów i sekretarza, którzy tworzą wraz z nim Prezydium Zarządu.

§ 29

1. Do kompetencji Zarządu należy:
1/ określanie rocznych programów działalności Izby,
2/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia członkostwa Izby,
3/ powoływanie, odwoływanie i sprawowanie nadzoru nad jak § 12 ust.2,
4/ uchwalanie regulaminu prac Zarządu i Prezydium Zarządu Izby,
5/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości,
6/ składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby.
2. Uchwały, o których mowa w pkt. 4 ust.1 zapadają kwalifikowaną większością głosów, w obecności co najmniej 3/4 składu Zarządu.

§ 30

Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:
1/ kierowanie bieżącą działalnością Izby,
2/ wykonywanie uchwał i postanowień Walnego Zgromadzenia,
3/ reprezentowanie Izby na zewnątrz, Prezes jednoosobowo lub dwóch członków Prezydium Zarządu łącznie,
4/ współpraca z organami władzy państwowej, administracyjnej i organami samorządów,
5/ nadzór nad prowadzoną działalnością gospodarczą,
6/ powołanie zespołów i komisji doradczych, ekspertów i nadzorowanie ich działalności,
7/ powoływanie biura Zarządu i jednostek wyodrębnionych oraz określanie zasad ich funkcjonowania.

§ 31

Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu po wyborach, wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1/ kontrolowanie całokształtu działalności Izby,
2/ składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 33

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Izby.

§ 34

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.

§ 35

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję.

VII. Gospodarka finansowa i majątek Izby

§ 36

Majątek Izby, przeznaczony do realizacji jej zadań statutowych, tworzą ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i środki pieniężne pochodzące z:
1/ opłat wpisowych,
2/ składek członkowskich,
3/ wpływów z działalności gospodarczej,
4/ subwencji, spadków, darowizn, zapisów,
5/ dotacji celowych z budżetu państwa,
6/ innych wpływów.

§ 37

Wszelkie dokumenty wiążące Izbę pod względem finansowym podpisują Prezes jednoosobowo lub dwaj członkowie Prezydium Zarządu łącznie.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 38

Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Izby są podejmowane przez Walne Zgromadzenie Członków Izby większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 39

W trybie ustalonym w § 38 Walne Zgromadzenie Członków Izby podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Izby w przypadku podjęcia uchwały o jej rozwiązaniu.