KIM JESTEŚMY

POLSKA IZBA SPAWALNICZA jest organizacją o charakterze samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym od września 2002 roku.
Zasady funkcjonowania Polskiej Izby Spawalniczej zawarte w Statucie określa Ustawa z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych. Członkowie Izby mają określone przez Statut prawa i obowiązki. Do podstawowych praw należy realna możliwość wpływu na wszelkie decyzje i program działania Izby, a także wybór jej władz. Statut określa też cele i formy działania Izby.

Polska Izba Spawalnicza zrzesza polskie podmioty gospodarcze stosujące technologie spawalnicze w procesie wytwarzania lub prowadzące działalność produkcyjną, eksploatacyjną, handlową, projektową, usługową, badawczą i szkoleniową w zakresie spawalnictwa. W Izbie skupionych jest aktualnie ponad 60 zróżnicowanych pod względem wielkości podmiotów gospodarczych.

Polska Izba Spawalnicza jest organizacją non profit, co oznacza, że wszystkie środki budżetowe przeznaczone są na działalność statutową.

Zgodnie z założeniami statutowymi, Polska Izba Spawalnicza - obok reprezentowania i ochrony interesów gospodarczych swoich członków - ma na celu udzielanie im wszechstronnej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej, organizowaniu i poszerzaniu rynków zbytu, przygotowaniu i wdrożeniu norm oraz międzynarodowych standardów nowych procesów wytwórczych i kontroli wyrobów, a także w nawiązywaniu i poszerzaniu więzi kooperacyjnych między członkami Izby oraz krajowymi i zagranicznymi partnerami gospodarczymi.

Realizacja celów statutowych Izby prowadzona jest m.in. poprzez szeroką współpracę z organami władzy państwowej, administracyjnej oraz samorządowej.

Pracami Izby kieruje zgodnie ze statutem Prezes, 7-osobowy Zarząd i 3-osobowa Komisja Rewizyjna. Zarząd wyłonił 5-osobowe Prezydium składające się z Prezesa, 3 Wiceprezesów i Sekretarza.

Merytoryczna praca koncentruje się w obrębie Prezydium, Zarządu oraz czterech Stałych Zespołach Roboczych.

 

- Zespole ds. Witryny Internetowej oraz Informacji i Promocji Izby
- Zespole ds. BHP i Ochrony Środowiska
- Zespole ds. Wystaw i Targów
- Zespole ds. Udzielania Rekomendacji Polskiej Izby Spawalniczej dla firm, towarów i usług.

 

Polska Izba Spawalnicza dysponuje znaczącym potencjałem wytwórczym i usługowym, gromadzi doświadczoną i wysokokwalifikowaną kadrę fachowców-praktyków, z możliwością wsparcia ich przez zaplecze naukowe Politechniki Warszawskiej i innych ośrodków naukowo-badawczych, co predysponuje ją do sprostania zamówieniom krajowym i zagranicznym w zakresie rozwijania nowoczesnych konstrukcji i technologii spawalniczych.

Polska Izba Spawalnicza udziela i przyznaje "Świadectwo Rekomendacji" w ramach promocji firm oraz wysokiej jakości wyrobów i usług.

Polska Izba Spawalnicza publikuje periodyczny biuletyn informacyjny, którego założeniem jest z jednej strony bieżąca ilustracja działalności Izby i poszczególnych jej Członków, z drugiej zaś zamieszczanie płatnych reklam promujących firmy członkowskie, ale również te spoza naszej organizacji. Pozyskane w ten sposób środki zasilają budżet Izby.

Licząc na życzliwe przyjęcie niniejszej informacji, oczekujemy ze strony Państwa, nawiązania przyszłej współpracy, do której serdecznie zapraszamy.