JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM

 

Kto może być Członkiem Polskiej Izby Spawalniczej ?

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe, mogą zostać członkami izby gospodarczej. "USTAWA" z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych. 
A więc, Członkami Polskiej Izby Spawalniczej mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną, eksploatacyjną, handlową, projektową, usługową, badawczą i edukacyjną w zakresie spawalnictwa lub stosuje technologie spawalnicze w procesie wytwarzania.

 

Co należy złożyć ?

> Wypełnioną deklarację członkowską
pisdeklaracja1
Pobierz


Jakie korzyści daje przynależność do Izby ?

> Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych swoich członków 
> Udzielanie wszechstronnej pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej 
> Organizowanie i poszerzanie rynków zbytu
> Pomoc we wdrażaniu norm oraz międzynarodowych standardów nowych procesów wytwórczych 
i kontroli wyrobów 
> Tworzenie warunków do nawiązywania i poszerzania więzi kooperacyjnych między członkami Izby 
oraz krajowymi i zagranicznymi partnerami gospodarczymi.
> Korzystanie z sieci kontaktów tworzonych przez Członków Izby 
> Specjalistyczne usługi w zakresie doradztwa prawnego i gospodarczego
> Seminaria, szkolenie, konferencje, spotkania w zakresie BHP i Ochrony Środowiska z możliwością uzyskania 
"Zaświadczenia" o przeszkoleniu
> Możliwość uzyskania "Świadectwa Rekomendacji Polskiej Izby Spawalniczej" na wyrób, firmę lub usługi
> Możliwość nawiązania kontaktu i współpracy w ramach Ośrodka Transferu Innowacji - OTI 
> Możliwość obniżenia własnych kosztów za udział w "Wystawach i Targach" w ramach wspólnego
wstawiennictwa
> Możliwość reklamy i promocji wyrobów oraz firm w "Biuletynie PIS"
> Ulgi dla członków na wszystkie usługi świadczone przez Izbę.

Podstawowe obowiązki członka Izby to:

1/ postępowanie zgodnie z postanowieniami statutu, uchwał i postanowień władz Izby,
2/ przestrzeganie etyki zawodowej i dobrych obyczajów,
3/ regularne opłacanie składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Izbie,
4/ uczestnictwo w pracach zespołów roboczych, komisjach, komitetach, zespołach ekspertów i innych zespołach kolegialnych organizowanych przez Izbę.


Statut Polskiej Izby Spawalniczej §11 i §12 pkt. 2