REJESTR SPAWALNIKÓW

 

REJESTR INŻYNIERÓW SPAWALNIKÓW POLSKICH

 

W ramach wspólnej inicjatywy Sekcji Spawalniczej SIMP oraz Polskiej Izby Spawalniczej tworzony jest Rejestr Inżynierów Spawalników Polskich RISP. Rejestr stanowi wykaz inżynierów
o udokumentowanych kompetencjach w zakresie spawalnictwa. Jego celem jest udokumentowanie udziału inżynierów spawalników w całości wyższej kadry technicznej
w krajowych ośrodkach przemysłowych, naukowych, handlowych i innych. Może być ważnym argumentem dla władz administracyjnych kraju w toczącym się procesie zabiegania o uznanie zawodu inżyniera spawalnika i przyznanie mu stosownych uprawnień wzorem innych zawodów, np. inżynierów budownictwa, inżynierów elektryków itp. Podobne rejestry branżowe inżynierów różnych specjalności prowadzone są w wielu krajach w Europie i na świecie
i stanowią z jednej strony potwierdzenie kwalifikacji i przynależności do określonej grupy zawodowej, z drugiej zaś strony stanowią dobrą bazę danych dla potencjalnych pracodawców krajowych czy zagranicznych lub mogą być wykorzystane do innych celów.Wpis do Rejestru jest dobrowolny. Dokonywany jest na wniosek zainteresowanego na podstawie wypełnionej deklaracji. Formularz deklaracji jest możliwy do pobrania na stronach internetowych Sekcji Spawalniczej SIMP (www.simp.pl/spawalnictwo) lub Polskiej Izby Spawalniczej (www.izba-spawalnicza.pl/aktualności.html). Można też wykorzystać kopię deklaracji z niniejszego kalendarza. Do deklaracji należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, np.: dyplomy Europejskiego Inżyniera Spawalnika EWE lub Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE, dyplom ukończenia studiów pierwszego (inżynierskich), drugiego (magisterskich), czy trzeciego (doktorskich) stopnia w zakresie spawalnictwa i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie inżyniera spawalnika, a absolwenci studiów technicznych innych kierunków lub specjalności niż spawalnictwo - co najmniej kilkuletni staż pracy w zawodzie i udokumentowane osiągnięcia techniczne lub naukowe w zakresie spawalnictwa. Od obowiązku dokumentowania kwalifikacji zwolnieni są laureaci Medalu im. inż. Stanisława Olszewskiego oraz osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a których dorobek naukowy i kariera naukowa związana jest ze spawalnictwem. Należy również uiścić opłatę w wysokości podanej w formularzu deklaracji oraz załączyć zdjęcie
w formacie jak do dokumentu typu legitymacja.Nadesłane drogą pocztową lub elektroniczną deklaracje będą sukcesywnie rozpatrywane przez Komisję Kwalifikacyjną RISP powołaną przez zarządy Sekcji Spawalniczej SIMP i Polskiej Izby Spawalniczej. Po pozytywnej decyzji Komisji dokonywany będzie wpis do Rejestru pod określonym numerem udokumentowany wydaniem odpowiedniego zaświadczenia w języku polskim i angielskim, który zostanie przesłany wpisanemu do Rejestru inżynierowi spawalnikowi. Rejestr, w wersji skróconej, będzie też dostępny w Internecie, oczywiście jeśli zarejestrowany wyrazi zgodę na publikację jego danych osobowych.Zachęcamy wszystkich Kolegów Spawalników do podjęcia przedstawionej tu inicjatywy, która pozwoli nam na policzenie i udokumentowanie ilu nas - inżynierów spawalników - naprawdę jest w Polsce i jaki potencjał zawodowy wspólnie stanowimy. Zarejestrujmy się w RISP!
 

DEKLARACJA-RIPS1

DEKLARACJA

umieszczenia w Rejestrze Inżynierów Spawalników Polskich

Pobierz pełną wersję

powrót do poprzedniej strony